Privacystatement RegioFlexWerk

Alle deelnemende organisaties respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en conform de Wet bescherming persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor opdrachten waarvoor je ze aan ons toevertrouwt.

Verwerking van persoonsgegevens

De deelnemende organisaties dragen er zorg voor dat jouw gegevens veilig opgeslagen worden en blijven. Jouw identiteit wordt vastgesteld aan de hand van de door jou verstrekte persoonsgegevens op www.Regioflexwerk.nl. Het registreren op de site is bedoeld om te kunnen reageren op flexklussen en/of matches op flexklussen te ontvangen. Jij bepaalt zelf voor welke organisaties jouw profiel zichtbaar is. Jij hebt het recht om op ieder gewenst moment jouw gegevens aan te passen of volledig te verwijderen.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Door te reageren op een flexklus geef je ons toestemming om je persoonlijke gegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren vanwege mogelijke toekomstige flexklussen. Deze toestemming en bewaartermijn zijn vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens.
Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die zelf actief zijn achtergelaten. De achtergelaten gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met jouw uitdrukkelijke toestemming. We bieden je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn.
Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 Wbp).

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Veiligheid

De software leverancier van de website, The Solutions Factory, heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Echter zij kan niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen, waardoor uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen gebruikt kunnen worden. The Solutions Factory is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van de ‘Curricula Vitae’ door onbevoegde derden die op ongeoorloofde wijze toegang hebben gekregen in onze doorzoekbare database.